Wat doen wij

WenD management werkt voor bestuurders, toezichthouders en professionals in de sectoren van wonen, zorg, cultuur en onderwijs.

U kunt ons inzetten op het gebied van:

Strategiebepaling
De maatschappelijke dynamiek vraagt periodiek om een koersbepaling van organisaties. Wij organiseren inhoudelijke themabijeenkomsten om met het bestuur en de RvC gedeelde uitgangspunten vast te stellen voor de strategische koers in de komende jaren. Dit kan vervolgens dienen als strategisch afwegingskader voor toekomstige investeringsbeslissingen en is voor de RvC tevens het toetsingskader, van waaruit toekomstige (voorgenomen) bestuursbesluiten kunnen worden beoordeeld. Onze aanpak is om in dialoog als moderator te zorgen dat alle deelnemers worden uitgenodigd om te benoemen wat voor hen van belang is om met vertrouwen tot uitwerking van de nieuwe koers te komen, en ook om hun persoonlijke meningen te uiten zonder ‘op de man te spelen’. Op die manier kan de dialoog over de strategische koers maximale scherpte en diepgang opleveren in een plezierige en veilige sfeer.

Procesmanagement
De wijze waarop een organisatie erin slaagt om veranderingen door te voeren is bepalend voor het succes van een organisatie. We ondersteunen de bestuurder in het managen van het veranderproces. We leveren een bijdrage in het omzetten van de strategische keuze in concrete activiteiten in meerjarenperspectief. We helpen de voortgang te bewaken, tussentijdse knelpunten op te lossen, nieuwe kansen te benutten en in te spelen op ontwikkelingen in de externe omgeving. Wij spelen voor een langere tijd een rol als sparring partner, kritische relatieve buitenstaander, probleemoplosser en teamcoach.

Prestatieafspraken tussen gemeente en instellingen
Gemeenten en instellingen werken in toenemende mate samen op basis van onderling overeengekomen prestatieafspraken. We begeleiden bijeenkomsten met de betrokken professionals namens de gemeente en de instellingen op het terrein van wonen, zorg, cultuur en onderwijs. Wij verwerken de input uit deze bijeenkomst in een beleidsnotitie prestatieafspraken en het werkdocument waarin de concrete (proces)afspraken voor de samenwerking tussen gemeente en de instelling worden beschreven. Vervolgens worden deze laatste concept documenten voorgelegd aan alle betrokken vertegenwoordigers van de gemeente, de instelling en de relevante belanghebbenden.

Zelfevaluaties
Zelfevaluaties dragen bij aan het vergroten van de kwaliteit van het besturen van een organisatie. Bij het begeleiden van zelfevaluaties kiezen wij voor een interactieve benadering, waarin niet zozeer een checklist of een presentatie met antwoorden centraal staat, maar vooral de dialoog tussen de deelnemers wordt gestimuleerd over actuele vraagstukken en dilemma’s binnen de organisatie en in het bijzonder binnen de raad van toezicht of tussen de RvT en de bestuurder.

Inspiratie bij bestuur en toezicht
In toenemende mate is er ook aandacht voor verdere professionalisering van bestuur en toezicht. Wij organiseren een of meerdere sessie waarbij de bestuurder(s) en de leden van de raad van toezicht ideeën uitwisselen en inspiratie krijgen over de uitdagingen van bestuur en toezichthouders in relatie tot de ontwikkelingen in het toezicht en in de sector en de regio waar men actief is.
We werken ook in kleinere groepen aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de praktijk van commissarissen. Voorbeelden van thema’s zijn: Hoe zorg je dat de juiste informatie krijgt van het bestuur? Hoe vergroot je zicht op je eigen blinde vlekken? Wanneer/hoe maak je onbestemde twijfels over gedrag van bestuurder bespreekbaar?

Coaching van bestuur(ders) en management(teamleden)
Vanuit onze ervaring met bestuur en management zien we dat échte veranderingen in organisaties vaak veel (zelf)reflectie vragen van bestuur en management. WenD Management helpt bestuurders en managers individueel of groepsgericht bij het onderzoeken van de eigen denk- en gedragspatronen die blokkerend kunnen werken bij veranderingen. Op basis van onze langdurige en brede ervaring ondersteunen we ook op individueel niveau mensen om een scherp zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten en de positiebepaling in de eigen omgeving. We stellen u onbevangen vragen. Vragen die ertoe doen. Die gaan over ontwikkelingen, over het proces van samenwerken, maar bovenal ook over uw eigen rol, uw eigen gedrag. Ad de Wolf en Karin Doms hebben daarin ieder hun eigen stijl en persoonlijkheid maar beiden geloven in een aanpak waarbij we als betrokken klankbord naast de klant staan en meedenken in de persoonlijke vraagstukken die zich aandienen.

WenD moment Ad de Wolf

Gunt u uzelf of een ander ook een WenD Moment? Neem dan contact met ons op voor een gratis eerste sessie.

Werkwijze en persoonlijke instelling

 

Kwaliteit staat voorop
Voorafgaand aan iedere opdracht voert WenD managementeen uitgebreid intake-gesprek om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag van de opdrachtgever en de verwachtingen ten aanzien van het gewenste resultaat en de bijdrage van de interim manager daarin.

Om er zeker van te zijn dat de opdrachtgever en de interim manager elkaar goed begrijpen en scherp kunnen houden op het verloop en de resultaten van de interim opdracht, werkt WenD management altijd op basis van een gezamenlijk vastgesteld Plan van Aanpak.

WenD management investeert veel energie in het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk van (sparring)partners die actief zijn in de branches van wonen, welzijn en zorg. Op die manier kan altijd een beroep worden gedaan op een brede kring van deskundigen op uiteenlopende terreinen.

Competenties van WenD management
– een kritische en onafhankelijke geest
– verbinden van passie en ambitie met zichtbare en blijvende resultaten
– gedrevenheid en energie openheid
– duidelijke taal spreken
– maar ook: relativering en humor

CV Karin Doms

CV Ad de Wolf

Statements
– Voorwaarden om kwaliteit te leveren zijn geloof in de afgesproken aanpak, integriteit en samenwerking met inbreng van ieders eigen wijsheid.
– Met organisaties kun je geen contact maken, met mensen wel.
– Het stellen van de juiste vragen is soms belangrijker dan het leveren van antwoorden.