Projecten

Begeleiding zelfevaluatie Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht
WenD Management vervult regelmatig de rol van extern procesbegeleider bij zelfevaluaties van raden van commissarissen of raden van toezicht. In een zelfevaluatie helpen we de RvC of RvT om stil te staan bij het functioneren in de verschillende formele rollen: werkgever, toezichthouder en adviseur. Maar we besteden ook aandacht aan de evaluatie van de proceskwaliteit en de boordroom dynamics: de samenwerking in het team en met de bestuurder(s) of het besluitvormingsproces. In overleg met de klant maken wij altijd een programma op maat voor de zelfevaluatie.
Opdrachtgevers zijn zorgorganisaties (jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg), woningcorporaties, cultuur- en onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en (zorg)verzekeraars.

Verzorgen van gastcolleges of inspiratiesessies over governance en boardroom dynamics
Voor uiteenlopende groepen verzorgt Karin Doms gastcolleges of inspiratiesessies over de do’s and dont’s van besturen en toezicht houden. Vaak wordt zij gevraagd om professionaliseringstrajecten te verzorgen voor raden van commissarissen/toezicht, maar Karin begeleidt ook regelmatig andere groepen zoals cliëntenraden of gemeentelijke participatieraden in vraagstukken rondom bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Advies over de positionering van CiST, het bureau voor cultuureducatie in Tilburg
CiST neemt in Tilburg een belangrijke rol in als lokale ondersteuner op het terrein van cultuureducatie. Gezien de rol en taken zou CiST los moeten komen staan van de gemeente. De gemeente Tilburg vroeg WenD Management, om advies over de optimale inhoudelijke en organisatorische positionering van CiST. Naast aandacht voor de ontwikkelingen binnen de cultuureducatie in het primair onderwijs is ook aandacht besteed aan cultuureducatie binnen het voortgezet onderwijs en de mogelijke behoefte aan ondersteuning bij cultuureducatie in het MBO en HBO. Bijzondere aandacht ging naar de verbinding van cultuureducatie met Natuur- en Milieueducatie en met Wetenschap en Techniek. Ook de relatie met buurtontwikkeling is meegenomen in het advies van WenD. Ad de Wolf werd gevraagd om tijdelijk CiST te ondersteunen bij de implementatie van het advies en het continueren van de dienstverlening richting onderwijs, cultuur en gemeente.

Advies over de positionering van het Stadsmuseum
In 2004 werd het Stadsmuseum Tilburg opgericht. De opdrachtgever Stichting Mommerskwartier wilde aansluitend bij het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 een duidelijkere positionering van het Stadsmuseum. Specifieke kernvragen waren: het beheer van de stadscollectie, het inbedden van succesvolle projecten, de positie van Vincents Tekenlokaal, het vormgeven van de platformrol, het versterken van erfgoededucatie in het onderwijs, de relatie met het Regionaal Archief Tilburg en het Textielmuseum en de aansluiting bij het gemeentelijke beleid. WenD Management kreeg de opdracht om het proces van het ontwikkelen van visie op het Stadsmuseum te ondersteunen. De visie op het Stadsmuseum werd vooral op basis van de dialoog met relevante gesprekspartners ontwikkeld.

Samenwerking Platform Bèta Technieklogo-platformbetatechniek
Onderzoek naar de haalbaarheid van publiek-private samenwerking, resulterend in een publicatie. Karin Doms heeft samen met het Platform Bèta Techniek gewerkt aan een verkennend onderzoek en een publicatie rondom governance modellen in het onderwijs. De nadruk lag daarbij op de publiek-private samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het onderzoek is hier te downloaden.

Inleiding en workshop tijdens VTW congres in Utrecht
Tijdens het VTW congres in najaar 2016 in Utrecht gaf Karin Doms een inleiding en verzorgde twee workshops (samen met Leny Braks) over het thema cultuur en toezicht houden. Leidraad daarbij waren de principes die uiteengezet worden in het vtw-logo-1024x321boek De zwarte doos van de boardroom. Kijk voor een verslag op de site van VTW.

factoriumOntwikkeling pilots samenwerking Factorium Tilburg en andere instanties
WenD management begeleidt diverse maatschappelijke organisaties en instellingen in hun zoektocht naar nieuwe manieren van samenwerken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Factorium Tilburg aan het ontwikkelen van vier pilots voor nieuwe samenwerking met onderwijs en amateurkunst. Deze pilots zijn de concretisering van een nieuwe visie van Factorium op kunstzinnige vorming en samenwerking met andere maatschappelijke sectoren daarin.

pit4 Presentatie bij Diner Pensant
Karin Doms heeft op het Diner Pensant, georganiseerd door woningcorporatie Woonwaard, een presentatie gegeven over de kernwaarden van toezicht houden. Tijdens het diner werden door sneltekenaar Marion van de Wiel tekeningen gemaakt waarin het gedachtegoed van PIT werd gevisualiseerd. De tekeningen zullen hier en daar opduiken, ook op deze site, maar voor een overzicht, ga naar de website van PIT.

Begeleiding woningcorporaties
Ook begeleiden we enkele woningcorporaties in vraagstukken rond nieuwe vormen van bewonersparticipatie en zoeken we in opdracht van enkele kleinere corporaties naar een nieuwe vorm van samenwerking met behoud van de lokale schaal en verankering.

Inspiratiegroepen voor commissarissen bij woningcorporaties
In opdracht van de Vereniging voor Toezichthouders van Woningcorporaties VTW organiseert WenD Management sinds 2013 inspiratiegroepen voor commissarissen. Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van Karin Doms als inspirator en moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de praktijk van commissarissen. Voorbeelden van thema’s zijn:vtw-logo-1024x321

  • Hoe zorg je dat je de juiste informatie krijgt van het bestuur?
  • Hoe vergroot je zicht op je eigen blinde vlekken?
  • Wanneer/hoe maak je onbestemde twijfels over gedrag van collega commissarissen en/of bestuurder bespreekbaar?
  • Hoe vul je de rol van voordrachtcommissaris goed in?
  • Hoe ga je om met social media in de boardroom? Etc. etc. etc.

Een inspiratiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers die elkaar niet kennen of tegenkomen in hun zakelijke omgeving. De reacties van deelnemers zijn zeer positief. Een citaat: “Verrassend hoe snel je in deze setting tot nieuwe of verdiepte inzichten kunt komen.” Lees voor meer achtergronden ook het interview met Karin Doms over de eerste ervaringen met de inspiratiegroepen. Bent u commissaris bij een woningcorporatie en hebt u interesse om deel te nemen aan een van deze inspiratiegroepen? U kunt zich aanmelden via het VTW bureau.

Visitaties bij woningcorporaties
Naast de lopende projecten neemt Karin Doms via Raeflex regelmatig deel aan visitatiecommissies die de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in het eigen werkgebied tegen het licht houden en beoordelen.

Manager bureau Communicatie en Productie a.i.
Voor de provinciale cultuurinstelling Kunstbalie heeft Ad de Wolf gedurende enkele maanden de rol van interim manager Communicatie en Productie vervuld. Hij gaf in het veranderingsproces na een fusie leiding aan de medewerkers van deze afdeling en begeleidde hen om de communicatie van Kunstbalie verder te professionaliseren.

Manager wijken a.i.
Voor woningcorporatie Mitros in Utrecht heeft Karin Doms de transitie begeleid naar gebiedsgericht werken. Van een grote functionele afdeling wijken is de omslag gemaakt naar integrale resultaatverantwoordelijke gebiedsteams. Daarmee zijn enkele knelpunten in de inrichting en aansturing van de organisatie opgepakt en ontstaat er meer ruimte om de concernbrede portfoliovisie te vertalen naar samenhangende gebiedsvisies als basis voor de investeringsprojecten en -processen.

Mitros afdeling wijken


Successen delen op de zeepkist,
é
én van de manieren om als afdeling
positiever en effectiever in het werk te staan

Procesmanagement Emmen Revisited
Voor Emmen Revisited, het samenwerkingsverband van de gemeente Emmen, de woningcorporaties, de bewonersorganisaties en andere maatschappelijke partners, ontwikkelt WenD management een methode om de succesvolle werkwijze van integrale wijk- en dorpsprogrammering uit te breiden naar alle wijken en dorpen in Emmen. Samen met alle partners legt WenD management de kern van het vraagstuk bloot en komen we tot een uitwerking waarbij procesinnovatie een permanente plaats krijgt zonder dat dit tot institutionalisering leidt.

Coaching en advies bij aanpak wijkimpuls Tilburg
trap StokhasseltVoor de gemeente Tilburg heeft WenD management ondersteuning en coaching geleverd bij de aanpak van de wijkimpuls in aandachtswijk Stokhasselt. De wijkaanpak dreigde te verzanden in de vele initiatieven en projecten, waarvan de doelen en de samenhang  onduidelijk waren. Ter ondersteuning van de gebiedsmanager heeft Karin Doms van WenD management een stevige impuls gegeven aan de opzet van een gezamenlijke wijkaanpak, waarin concreet invulling is gegeven aan de uitgangspunten focus, duurzaamheid en verbinding met de maatschappelijke partners. Resultaat van deze aanpak was een wijkconferentie waarin alle partners hun commitment uitspraken en gemeenschappelijke doelen formuleerden, die de basis vormden voor een meer cyclisch programmatische aanpak.

Manager Wonen a.i. bij een woningcorporatie in Zuid-Holland
Binnen een woningcorporatie waren al langere tijd problemen met de aansturing van de afdeling wonen. De verhoudingen tussen de afdelingen vastgoed en wonen werden gedomineerd door spanningen, ook op MT-niveau, en binnen de afdeling was er geen samenhang tussen de 6 teams. Karin Doms heeft als interim manager gezorgd voor het expliciet en bespreekbaar maken van deze problemen in de top van de organisatie, wat leidde tot een gedeeltelijke vervanging van het MT. Vervolgens heeft Karin Doms met verschillende teams binnen het bedrijf de basis gelegd voor een betere borging van de ondernemingsdoelen in de bedrijfvoering, o.a. door een tactische vertaalslag van de ondernemingsdoelen naar integrale wijkvisies als basis voor een afwegingskader in nieuwe investeringsbeslissingen.

Directeur a.i. bij een instelling voor amateurkunst in Brabant
In het kader van het versterken van de bedrijfsvoering en het begeleiden van het fusieproces werd Ad de Wolf aangetrokken als interim directeur bij het Centrum voor Amateurkunst (CVA) in Tilburg. Hij heeft zich beziggehouden met het op de rails zetten van het personeelsbeleid, het in gang zetten van en proces van digitaliseren van het kantoor en het beter aansturen van de begrotingscyclus. Extra aandacht besteedde hij aan het versterken van de externe communicatie. Daarnaast was hij lid van de stuurgroep die de fusie leidde, waarbij hij in de onafhankelijke rol het fusieproces uit de impasse haalde en de onderhandelingen op scherp zette vanuit het belang van de organisatie die hij vertegenwoordigt. Hij heeft tijdens de twee jaar lopende opdracht zowel op provinciaal als landelijk niveau netwerken onderhouden met instellingen en organisaties op het terrein van amateurkunst en kunsteducatie. Namens het CVA begeleidde hij het PON onderzoek Sectorverkenning Amateurkunst en organiseerde hij de conferentie Amateurkunst in Brabant.

Manager Vastgoedontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing a.i. bij een woningcorporatie in Brabant
In deze opdracht was Karin Doms verantwoordelijk voor de aansturing van 30 medewerkers op de afdeling Vastgoedontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing van een grote gefuseerde woningcorporatie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het procesmanagement en de planontwikkeling in een groot aantal herstructurerings-, nieuwbouw- en revitaliseringsprojecten.

Manager klantzaken en vastgoed a.i. bij een woningcorporatie in Brabant
Als interim manager klantzaken was Karin Doms verantwoordelijk voor de aansturing van de teams klant, markt en techniek. Aandachtspunten in de opdracht zijn de implementatie van een cultuurveranderingstraject van beheer- naar ontwikkelingsorganisatie, verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de processen verhuur en onderhoud en de aansturing van meerdere herstructurerings- en nieuwbouwprojecten.

Projectmanager woonservicezones bij een gemeente in Brabant
In opdracht van de gemeente Eindhoven (GGD) was Karin Doms als stedelijk projectleider belast met de implementatie van het woonserviceconcept. Gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgvragers en welzijnsorganisaties wilden met elkaar werken aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat in de stad. Parallel aan de stedelijke aanpak om te komen tot een keurmerk of wijkscan voor de toetsing van woonservicezones, is in de projectaanpak gekozen voor een drietal pilotprojecten in drie verschillende stadswijken. Karin Doms stuurde in de opstartfase de interdisciplinaire projectteams aan, waarin alle betrokken partijen tot een gezamenlijke aanpak moeten komen.

Rayonmanager a.i. bij een woningcorporatie in Noord-Holland
In deze opdracht stond de implementatie van een reorganisatie van de rayons naar functie- en procesgerichte teams centraal. Dit proces heeft Karin Doms begeleid in de overgangsfase rond het vertrek van een lang zittende manager. Onder andere werd de overplaatsing van ca. 20 medewerkers naar een nieuwe functie geregeld en werden de knelpunten in de bedrijfsvoering en de werkprocessen zichtbaar gemaakt.

Procesmanager fusie-onderzoek voor vier woningcorporaties in Zuid-Holland
Vier grote woningcorporaties in de Randstad wilden gezamenlijk de meerwaarde en de risico’s van een mogelijke fusie in kaart brengen voordat een definitief besluit daartoe genomen werd. Karin Doms werd ingehuurd als extern fusiebegeleider van deze zogenaamde oriëntatiefase.
Met het doel om zoveel mogelijk betrouwbare gegevens van de vier bedrijven te verzamelen, om elkaar ook persoonlijk te leren kennen èn om draagvlak te creëren voor het proces werd gewerkt met onderzoeksteams, bestaande uit directie- en MT-leden van de vier bedrijven. Eindresultaat van dit project was een beslisdocument ten behoeve van de vier besturen, waarin de voordelen en risico’s van een fusie werden beschreven op de thema’s marktpositie, financieel risicoprofiel en organisatie. Op grond van dit beslisdocument en de ervaringen uit het proces konden de vier besturen een afgewogen besluit nemen over de vervolgstappen.

Manager beheer a.i. bij een woningcorporatie in Zuid-Holland
Als leidinggevende van twee rayonteams, tevens lid managementteam, begeleidde Karin Doms de reorganisatie van de beheerorganisatie, omvorming van de front-office naar procesgerichte teams en de opzet en implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen en de inbedding van kwaliteitszorg in de bedrijfsvoering bij de opdrachtgever.
Aanvullend project was de economische overdracht van een deel van het woningbezit en personeel naar een nieuw opgerichte wijkontwikkelingsmaatschappij.

Districtsmanager marktbeheer a.i. bij een woningcorporatie in Brabant
Voor de implementatie van een fusie tussen twee woningcorporaties in Brabant en de daaruitvolgende organisatieveranderingen (reorganisatie, cultuurverandering, verhuizing, conversie automatiseringssysteem en herinrichting van primaire bedrijfsprocessen) was Karin Doms ingehuurd als interim manager binnen de afdeling marktbeheer, de latere dienst wonen. Deze opdracht leidde tot de vorming van de nieuwe afdelingen klantenservice (front-office), marktservice (woondiensten) en wijkservice (beheer en onderhoud).

Vestigingsmanager a.i. bij een woningcorporatie in Zuid-Holland
De opdrachtgever wilde een veranderingsproces inzetten binnen één van de vestigingen, met als doel de vestiging om te vormen tot een zelfstandig functionerende business-unit. Karin Doms heeft deze transformatie als leidinggevende van de medewerkers van de vestiging aangestuurd. Het resultaat is een heldere aansturing van de vestiging op hoofdlijnen, een reorganisatie naar klantgroepen en bedrijfsprocessen, nieuwe formatie en functies en een doorbraak in de vastgelopen groepsdynamiek op het gebied van onderlinge samenwerking.

Marketing manager a.i. bij een woningcorporatie in Zuid-Holland
Als leidinggevende van de beleidsprofessionals van de nieuw te vormen marketingafdeling was Karin Doms verantwoordelijk voor de organisatorische vormgeving van de nieuwe afdeling (positie, taken, formatie, opzet managementinformatie) en voor de aanzet voor een nieuwe inhoudelijke uitgangspunten voor de marketingstrategie op concernniveau en lokaal niveau).